Zakázkové programy

 • OBLASTI ZAKÁZKOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
 • MĚKKÉ A ODBORNÉ dovednosti
 • Kurzy vedené v ČESKÉM a ANGLICKÉM jazyce
 • Kurzy se mohou kombinovat s ON-LINE WEBINÁŘI

Nabídka oblastí těchto programů je pouze rámcová.
Na základě specifických požadavků klienta jsme připraveni vytvořit i další, modifikované semináře.

 

MANAŽERSKÉ A VŮDCOVSKÉ DOVEDNOSTI

… a další dle specifikace klienta

 

SPECIÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • RODIČOVSKÁ AKADEMIE – Adaptace rodičů po MD/RD
 • Mediální komunikace

  Tento program je vždy sestaven „na míru“ daného manažera, nebo malé skupiny. Manažer může chtít zlepšit konkrétní věc, aspekt ve svém projevu. Může se jednat o využívání emocí ve svém projevu, o rozvážnější nebo naopak živější projev, lepší neverbální komunikaci, zjednodušení slovního projevu. Další okruhy mohou zahrnout: specifikace médii, tisková zpráva, tisková konference, rozhovor s novinářem, živé, vysílání, PR in emergency, lobbing…

 • Moderační a prezentační dovednosti

  Hlavním cílem tohoto praktického modulu je rozvinout stávající prezentační dovednosti a osvojit si principy vedení efektivní diskuse – moderační techniky a dále motivovat k případným změnám a sebezdokonalování. Účastníci si osvojí zásady a pravidla pro prezentování sebe, firmy a svého názoru a posílí si jistotu při prezentaci a moderování a při používání prezentační a audiovizuální techniky, přičem odhalí silné a slabé stránky svého prezentačního a moderačního stylu.

 • Asertívní komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, mediace

  Absolventi tréninku využitím asertivity zvýší efektivitu svého jednání a budou schopni dosahovat většího respektu u svých podřízených, spolupracovníků a dalších komunikačních partnerů, budou získávat jejich souhlas. Účastníci se rovněž naučí jak efektivně předcházet a zvládat konflikty i za pomoci mediace. Součástí bude nacvičení metody zdravého sebeprosazování a prosazování cílů.

… a další dle specifikace klienta

 

KOUČINK A MENTORING

 • Exekutívní koučink

  Exekutivní koučink je určen pro vrcholové manažery, poskytuje čas a prostor získat odstup od svých každodenních povinností, udělat si přehled o svých schopnostech a potenciálu, přemýšlet strategicky o svém rozvoji a ujasnit si své profesní cíle. Vrcholoví manažeři budou následně umět uplatňovat prvky koučinku v praxi a tím posilovat svoji schopnost inspirovat a rozvíjet ostatní.

 • Rozvoj koučovacích dovedností

  Cílem je seznámit se s využitím koučinku a dalších rozvojových metod. Díky semináři účastníci poznají, jak může koučink pomoci v manažerském řízení a následně rozvinou svoje koučovací schopnosti.

 • Skupinový koučink
 • Interní Mentoring

  Jedná se o rychlé a efektivní řešení pro většinu týmů a to zejména, pokud jsou špatně nebo nedostatečně nastavené cíle, procesy, role, vztahy a komunikace v týmu. Díky skupinovému koučinku si členové týmu ujasní a pochopí pracovní styl a preference jednotlivých členů a zvýši odpovědnost, výkonnost a soudržnost týmu. Rovněž se zlepší sdílení informací a řešení problémů.

… a další dle specifikace klienta

 

TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

 • Outdoorové teambuildingové aktivity

  Cílem tohoto programu je zvýšení efektivity práce týmů, zlepšení týmové atmosféry a interpersonálních vztahů a podpora horizontální a vertikální spolupráce pracovních skupin za pomocí outdoorových teambuildingových technik. Účastníci získají širší povědomí o svých osobnostních předpokladech v otázkách kolektivní spolupráce.

 • Indorové teambuildingové aktivity

  Cílem tohoto programu je zvýšení efektivity práce týmů, zlepšení týmové atmosféry a interpersonálních vztahů a podpora horizontální a vertikální spolupráce pracovních skupin za pomocí indoorových teambuldingových technik. Účastníci získají širší povědomí o svých osobnostních předpokladech v otázkách kolektivní spolupráce.

… a další dle specifikace klienta

 

ŘÍZENÍ MARKETINGU A PRODEJE

 • Prodejní dovednosti, zákaznický přístup

  Hlavním cílem je seznámení se a osvojení si systému prodeje, přičemž důraz se klade na budování důvěry a vztahů se zákazníkem před tlakem a rychlým uzavřením obchodu. Účastnící si rovněž osvojí dovednosti vytvářet vyjednávací strategii podle typu klienta a ujasní si jednotlivé kroky obchodní návštěvy, které vedou k úspěchu v jednání s klientem. Rovněž se naučí zvládnout námitky, jako i postupy věcné, emocionální argumentace.

 • Zákaznický přístup a budování vztahu se zákazníky

  Účastníci programu se naučí porozumět současnému trhu a zákazníkovi jako klíčovému elementu formování poptávky. Pomocí cvičení poznají komunikační styl zákazníka a budou schopni mu přizpůsobit svůj vlastní tak, aby forma komunikace byla co nejúčinnější. Dále pochopí základy networkingu, jeho zákonitosti, postupy a benefity a naučí se efektivně pracovat se zpětnou vazbou zákazníka ve svůj vlastní prospěch i prospěch celého týmu

 • Poradenské / Přesvědčivé vyjednávání a argumentace

  Díky školení zvládnou účastníci proces vyjednávání, jeho jednotlivé fáze, kroky, metody a techniky. Účastníci si osvojí dovednosti vytvářet si vyjednávací strategii podle typu klienta a situace. Rovněž budou schopni zvládnout postupy věcné a emocionální argumentace.

 • Prodej po telefonu

  Hlavními cíly je: osvojit si účinné techniky prodeje po telefonu s různými typy zákazníků, připravit se, umět zaujmout klienta, přesvědčit ho, zvládnout námitku a uzavřít obchod.

 • Řízení a koučink prodejních týmů

  Kurz dává prostor k osvojení si dovedností potřebných pro úspěšné řízení prodejních týmů a následné zlepšení obchodních výsledků. Významné místo v tomto systému zastávají metody koučinku.

 • Spolupráce s vnitřním zákazníkem

  Účastníci programu se naučí porozumět principu vnitřního zákazníka – z hlediska jednání, priorit a odpovědnosti a následně dokážou podporovat své kolegy a efektivně spolupracovat s různými typy lidí.

 • Cenová strategie a řízení ceny

  Kurz umožňuje komplexní náhled na cenovou politiku počínaje stanovením ceny až po její správnou interpretaci.

 • Marketingové řízení, strategie a plánování

  Cílem je seznámení s aktuálním marketingovým know-how a trendy. Účastníci se naučí identifikovat příležitosti a hrozby u zákazníků a zákaznických segmentů a budou schopni sestavit reálné obchodní a marketingové plány. Kurz rovněž navede účastníky k tomu, jak koncipovat konkrétní marketingovou strategii.

 • Vývoj nového produktu/služby

  Seminář zlepší schopnosti identifikovat, vytvářet a dále úspěšně řídit nové produkty a služby. Díky semináři budou účastníci schopni zkrátit čas pro uvedení nového výrobku na trh a pochopí „inovační bariéry“.

 • Strategické řízení značky

  Hlavním posláním tohoto kurzu je naučit se rozumět značce, analyzovat její podstatu a následně navrhnout odpovídající brandovou strategii pro řízenou značku.

… a další dle specifikace klienta

 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN

 • Vytváření a implementace konkurenční strategie

  Tento kurz dává k dispozici nástroje a techniky pro analýzu, které v rozhodující míře napomáhají následné formulaci strategie společnosti. Kurz se rovněž zabývá příslušnými manažerskými dovednostmi a procesy, které jsou nezbytné pro správnou implementaci strategie.

 • Moderní metody a techniky řízení

  Hlavním cílem je seznámení se s různými typy řízení a organizace firem, včetně jejich kultury. Důraz se klade na inovaci, kreativitu a iniciativu zaměstnanců.

 • Projektové řízení a komunikace

  Účastníci se seznámí s postupy, metodami a technikami řízení projektů a související komunikace zejména pro potřeby posílení jejich praktického využití při realizaci strategických programů firmy, inovačních a rozvojových programů, zavádění nových produktů a služeb, výrobních programů, transformací a zlepšování procesů. Sjednotí se úroveň znalostí a dovedností klíčových a dalších zainteresovaných zaměstnanců v oblasti projektového řízení a projektové řízení se stane součástí strategického, operačního a organizačního rámce společnosti.

 • Řízení změn

  Vývoj podnikatelského prostředí vyžaduje trvale připravovat a úspěšně realizovat změny řízení, procesů, organizace, technologie a v neposlední řadě péči a rozvoj lidských zdrojů. Součástí jsou i cílené změny firemní kultury, která podporuje kreativitu, novost, odvahu a flexibilitu při využívání šancí a omezování nebezpečí prostředí s efektivním nasazením všech aktiv organizace – přímá souvislost s celkovou výkonností organizace. Pro tento účel je potřeba zpracovat a analyzovat profil kultury organizace, prověřit její připravenost ke změnám a ovládnout techniky a nástroje řízení změn. Řešení „jak na to“ nabízí právě tento seminář.

 • Řešení problémů a rozhodování

  Tento modul seznámí účastníky s metodami, jejichž pomocí lze stanovit, zda má rozhodnout jedna osoba, manažer nebo expert, anebo zda je důležitější konsensus a je na místě svěřit řešení týmu. Pokud se přikloníme v daném případě ke druhé možnosti, seznámíme se s několika zásadami a pravidly skupinového rozhodnutí, nástrahami, které v tomto procesu na skupinu číhají, a postupy, které je vhodné volit k dosažení optimálního rozhodnutí

 • Krizový management

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi identifikace krizové situace ve firmě a následní aplikací principů, postupů a metod rozhodování dle typu krize pro efektivní řešení vzniklé krize.

 • Interkulturální management a komunikace

  Cílem semináře je seznámit účastníky s odlišnými dimenzemi jednotlivých národnostních rozdílů a jejich dopadem na manažerskou práci. Seminář prakticky napomůže manažerům, kteří se občas setkávají s těmito situacemi nebo přímo pracují v mezinárodním prostředí, překonat nepříjemné pocity objevující se zejména při působení v „cizím“ prostředí.

 • Řízení lidských zdrojů i pro nepersonální manažery

  Cílem kurzu je seznámit účastníky se strategií personální práce firmy a možnostmi, které se manažerům nabízejí, dále seznámení s tím, co je náplní personálního řízení v moderním pojetí personalistiky a nácvik potřebných dovedností. Kurz je speciálně zaměřen tak, aby manažeři v maximální míře sami zvládli oblast řízení lidských zdrojů. Součástí může být i právní minimum pokrývající současnou pracovní legislativu.

… a další dle specifikace klienta

 

ŘÍZENÍ FINANCÍ

 • Finanční management, finanční analýzy a controlling pro nefinanční manažery

  Hlavním cílem je seznámit pracovníky – manažery s principy finančního řízení v podniku, zejména se přitom zaměřit na problematiku: Vysvětlení pravidla tvorby finančních výkazů a jejich interpretaci pro potřeby finančního manažerského řízení a rozhodování; Poznání metodiky stanovení controllingových ukazatelů, které se používají při investičním rozhodování; Zvládnutí principů tvorby a hodnocení investičních plánů; Pochopení současných přístupů Value Based Managementu. Manažeři se naučí využívat výsledky finančních analýz a controllingu v každodenním manažerském řízení a rozhodování.

 • Úspěšná organizace pohledávek

  Díky kurzu se účastníci naučí efektivní kontrole dlužníků, čímž se předchází vymáhání pohledávek a rovněž se dozvědí, jaká je časová a nákladová náročnost spojená s kontrolou dlužníků a s vedením jejich evidence. Pozornost bude věnována zabezpečení likvidity společnosti.

 • Řízení rizik

  Účastníci programu získají ucelený přehled v oblasti řízení rizik se specifikací na oblast, ve které podnikají.

… a další dle specifikace klienta

 

ŘÍZENÍ NÁKUPU A LOGISTIKA

 • Nákupčí dovednosti, efektivní techniky vyjednávání

  Hlavním cílem je zdokonalit nákupčí dovednosti tak, aby nákupčí byli schopni vytvářet a uzavírat hodnotné a udržitelné dohody podle strategických záměrů organizace. Díky výcviku budou mít nákupčí proces nákupu a vyjednávání pod kontrolou a budou umět situaci správně využít.

 • Analýza dodavatelských cen a ´obrana´ ceny

  Seminář výrazně zlepší analytické schopnosti účastníků a naučí je efektivně argumentovat při vyjednávání s dodavateli o cenových parametrech.

 • Základy logistiky

  Hlavním cílem semináře je orientovat se v širší oblasti logistiky, poznat možnosti jejího uplatnění a využití a dokázat dále optimalizovat logistické řetězce.

… a další dle specifikace klienta

 

ŘÍZENÍ KVALITY A VÝROBY

 • Procesní řízení

  Hlavním cílem je vysvětlení analýzy procesů a postupu práce a vytvoření procesních diagramů (flowchartů) vybraných procesů (AS-IS situace). Účastníci si ujasní smysl procesů, jejich přesné vymezení a stanovení úrovně detail. Seznámí se s myšlenkovou mapou daného procesu a s významem procesního diagramu.

 • Řízení kvality

  Seminář seznámí účastníky s filozofií a základními pojmy systému řízení kvality, jako i s přístupy a metodami, jimiž je možno řešit problémy kvality. Účastníci se rovněž obeznámí s cestami neustálého zlepšování kvality.

 • Řízení výroby a provozu

  Tento kurz dává náhled na fungování, kontrolu a zlepšování výroby a provozu v podniku.

 • Štíhlá výroba

  Seminář objasní proces realizace projektu štíhlé výroby a vysvětlí, jak se díky odstraňování plýtvání a správnému řízení výroby a dodávek produktů vytváří podmínky pro produktivní práci na pracovišti a plní požadavky zákazníků.

… a další dle specifikace klienta

 

ODBORNÉ A TECHNICKÉ KURZY