KOUČINK

Co je to koučink?

 • Koučink je o dlouhodobém procesu změny chování. Probíhá v delším časovém rámci než jiné formy rozvoje. Proces pravidelných setkávání s koučem posiluje učení a udržuje koučovaného zodpovědným za provádění změn.
 • Vychází z toho, že se každý může zlepšovat.
 • Koučink Change Partnership pomáhá vysoce výkonným jedincům dosahovat ještě vyšší úrovně výkonnosti.
 • Koučink probíhá ve skutečném čase a řeší otázky které jsou pro klienta aktuální. Výsledky učení lze implementovat ihned. Pozornost se soustřeďuje na následující „Co můžete učinit nyní, abyste dosáhli kýžené změny.“

Oblasti typické pro koučink vyšších manažerů

 • Jak lídři tráví svůj čas. Jak mohou co nejúčinněji přispět do své organizace? Jaká je jejich přidaná hodnota?
 • Styl vedení. Vytváří lídr optimální prostředí pro tým? Je lídr schopen získat si věrnost týmu a nikoli pouze dodržování předpisů.
 • Delegování. Mnoho vyšších manažerů zřídka deleguje své pravomoci: a i v případě, že se rozhodnou práci delegovat, obvykle nedosáhnou výsledku, který očekávali. Vhodné delegování šetří čas vyšších manažerů i umožňuje rozvoj a růst delegovaného a zároveň je udržuje zodpovědnými za výsledky.
 • Práce vyššího manažera je osamělou činností. Externí kouč může být partnerem v diskusi a důvěrníkem, ale i klást výzvy. Takový kouč může být osobou, která sdílí a k níž jsou směřovány osobní nejistoty či pochybnosti.

Obchodní přínos koučinku

Koučink umožňuje:

 • Lídry vést stejně tak činy jako slovy
 • Osobní motivaci a oddanost na vrchních pozicích ve společnosti a tyto dále pronikají dolů napříč hierarchií
 • Dosažení business cílů, jež jsou promítány do osobních agend top manažerů a v rámci těchto agend i realizovány
 • Viditelné zlepšení výkonnosti na úrovni vedení týmu
 • Větší týmovou spolupráci vedoucí k urychlení rozhodovacího procesu
 • Kulturní posun uvnitř organizace
 • Připomíná, že v případě zavedení změny na úrovni organizace je nutno začít na individuální rovině. Prvním krokem ke změně chování je lepší sebepoznání. Koučink neustále zvyšuje úroveň sebepoznání daného člověka.

Kde jinde by mohl být koučink potřebný?

 • Změny v chování jsou vyžadovány jako reakce na tržní prostředí
 • Standardní firemní programy rozvoje nereflektují dostatečně individuální potřeby
 • Být koučován pomůže pochopit jak koučovat druhé
 • Vrcholové vedení je obvykle poslední v uspokojení potřeb rozvoje.
 • Čas je nedostatkový. Harvard/INSEAD atd jsou sice velmi zdlouhavé, avšak pomůžou s komplikovaným řízením byznysu a finančními dovednostmi. Pro osobní koučink jsou ideální zhruba 1½ hodinová specializovaně zaměřená sezení.

Náklady

 • Sazba za koučink se pohybuje kolem 30% z částky, za kterou by proběhla personální změna přes head-huntera
 • Jaké jsou náklady (včetně oportunitních nákladů) manažera který není úspěšný? Tyto zahrnují ušlý zisk, manažerský čas potřebný k řešení podvýkonnosti, špatný vliv na tým, špatnou morálku (je dost složité takto vzniklé škody byznysu vyčíslit). Srovnejme to s přínosy toho, když jednotlivec rozvíjí skutečně svoji výkonnost – nebo se tomu alespoň přibližuje.

Zhodnocení přínosů koučinku

Ne všechny přínosy koučinku budou přímo pozorovatelné či měřitelné. Během lidského vývoje mohou změny probíhat pozvolna a nepatrně a často i předchází viditelné změně. Nedostatek zjevných důkazů neznamená, že ke změně nedojde. Za pokrok lze považovat následující:

Hmatatelnější (a některých případech měřitelné)

 • Dosažení (nebo významný pokrok v dosahování) jistých cílů v byznysu
 • Jasné zlepšení produktivity v oblasti vlivu klienta
 • Vyšší spokojenost zaměstnanců a/nebo hodnocení míry spokojenosti zákazníků
 • Mítinky se stávají přínosnější v kratším čase
 • Vzestup morálky, harmonie a spokojenosti s prací uvnitř týmu
 • Méně destruktivních konfliktů a/nebo potlačení nepřátelství uvnitř týmu/v okolí klienta
 • Konstruktivnější a otevřenější diskuze, když je klient zapojen
 • Výrazněji vyšší míra energie, entusiasmu a sebevědomí v projevu klienta
 • Značně zlepšené komunikační dovednosti a schopnost ovlivňovat
 • Klient získává více respektu a to v rámci celé organizace

Možná méně viditelné ostatními v organizaci (obzvlášť v krátkém časovém úseku)

 • Obrat ve dříve zhoršujícím se důležitém, osobním vztahu (např. sňatek)
 • Zlepšení osobních vztahů (např. manželka, děti, blízcí přátelé)
 • Vylepšení zdravotního stavu a kondice
 • Udržení motivace zůstat (z dobrých důvodů) spíše než odejít
 • Vyšší osobní spokojenost s prací
 • Růst schopnosti porozumět hodnotám, potřebám, motivacím (vlastním i ostatních)
 • Zlepšování sebeúcty a sebedůvěry
 • Urychlení nevyhnutelného a přínosného opouštění specifické role
 • Efektivnější rozhodování, neboť kouč je nezávislým partnerem k diskusi